พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
1. จัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้
2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. บริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสถานศึกษา
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีจิตอาสา สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
          กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
          กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
          กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
          กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
          กลยุทธ์ที่ 2.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          กลยุทธ์ที่ 2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
          กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
          กลยุทธ์ที่ 3.3 นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 4.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
          กลยุทธ์ที่ 4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
          กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
          กลยุทธ์ที่ 4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับ นำ Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
          กลยุทธ์ที่ 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 5.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับ นำ Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big  Data เพื่อเชื่องโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป