กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชินศาสน์ คำหอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชยางกูร วรสวาสดิ์
ครู คศ.1

นายฤทธิเกียรติ จิตรตระกูล