บรรณารักษ์ห้องสมุด

นางสาวฐิติมา สุขคุ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุด