กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนาตยา สุขเกษม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางดวงพร เพ็ชรฉกรรจ์
ครู คศ.3

นางสาววราภรณ์ คงเงิน
ครู คศ.3

นางสาวดวงพร หอมมาลา
ครู คศ.1