กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์จิรา มานพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวิรัตน์ ถือศีล
ครู คศ.1

นางสาวธมลวรรณ เครือสิงห์
ครู คศ.1

นายพงศกร แอมโอฐ
ครู คศ.1

นางสาวนัฐรัตน์ ยมหา
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติรัตน์ บรรเทา
ครูผู้ช่วย

นายวรพงศ์ บุปผา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0838783048

Mr.Hudson Kit Uy Villalino

นางสาวสายรุ้ง หัตถวิจิตร
ครูอัตราจ้าง