กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุชาดา ฮาดสม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนิสา พันธุ์เสือ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุติวรรณ ไชยมณี
ครูชำนาญการ

นางสาวนิตยา แพทย์กลาง
ครูผู้ช่วย

นายกิตติ อัมพรมหา
ครูผู้ช่วย