คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี รักษมาตา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นางนัทกาญจน์ รัตนวิจิตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพร ตั้งศิลวัฒนกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชยกฤติ์พงศ์ โกมุทานุสรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ปกรณ์ สิงหเขตวิทยบุญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ ชุติดาราลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงใจ ซิ้มสุขเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูบวรสาธุกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์วิทยา จิตตฺธมฺโม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี กะตากูล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธานินทร์ บุญธาราม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย นิยมดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงพร เพ็ชรฉกรรจ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี คนเล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน/กรรมการและเลขานุการ