กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวลิ้นจี่ ปริยวาทไมตรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวิรัช เครือทอง
ครู คศ.3

นางสาวปาณิสรา สุวรรณโชติ
ครู คศ.1

นางสาวกัญญา เขียวสั้น
ครู คศ.1

นางสาวสหนันท์ สุขคุ้ม
ครู คศ.1