กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวีรดา เดโชพลานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศิริลักษณ์ คำหอม
ครู คศ.1