เจ้าที่หน้าที่ธุรการ

นางสาวคุณศุภ์กุล ไกรสรณ์ชูขวัญ
เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์

นายวรปรัชญ์ อักษรศรี

นางสาวกนกพร แซ่อึ๊ง