กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนัฐพงษ์ ถนอมวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปราณี พราหมทัศ
ครู คศ.3

นายภีมม์ ยศเทียม
ครู คศ.4

นายนิรันดร ปุ่มทอง
ครู คศ.1

นางสาวณัฏฐธิดา ผาฮุย
ครู คศ.1

นายสุชาติ คงสุข
ครู คศ.1

นางสาวกชพรรณ ภูทองหล่อ
ครูผู้ช่วย

นายปัญญา ทศกระโทก
ครูผู้ช่วย

นายธนาศักดิ์ แสนสุภา
ครูอัตราจ้าง