คณะผู้บริหาร

นายมนตรี คนเล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชิราวรรณ์ สว่างวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณัฐชยา เวทวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมภพ คงสถิตย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายวิรัช เครือทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางนาตยา สุขเกษม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางดวงพร เพ็ชรฉกรรจ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล