ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทองอินทร์ งามสม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2521 – 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิจ ปธานราษฎร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527 – 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ สุมน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2530 – 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายยอร์ช เสมอมิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537 – 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ จันวัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 – 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญยิ่ง สุขขา
ตำแหน่ง : รักษาการ ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณศิริ วรสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายชูโต แสงพงษ์ชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง ชูประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายจามร วาจาสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา นาคศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561- 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี คนเล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน