กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกองชุน ศรีบุรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคหกรรม

นายสมภพ คงสถิตย์
ครู คศ.3